Yazılımcı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma MetniBu aydınlatma metni, Remote Tech Work Platformu (“Platform”) üzerinden sunduğumuz hizmetler kapsamında bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“RTW”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebebi


Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;


     Platform’a yapmış olduğunuz başvurunun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,


     Başvurunuzda belirttiğiniz uzmanlık alanları ve yeteneklerinizin kontrolü, ilgili test süreçlerinin ifası,


     RTW iç prosedür ve politikalarına uygunluğunuzun değerlendirilmesi,


     Platform’a dahil edilme süreçlerinizin yürütülmesi,


     Platform üzerinden veya Platform ile alakalı hizmetlerimizin sunulması,


Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


     Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,


     Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,


     Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,


     İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,


Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


     İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,


     Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,


İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;


     Platform’un, Platform kapsamındaki hizmetlerin ve iletişimlerin yönetimi,


     Platform üzerinden veya Platform ile alakalı sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,


     Platform üzerinden veya Platform ile alakalı sunulan hizmetler kapsamında uzmanlık alanlarınız ve yetenekleriniz doğrultusunda kariyer gelişim süreçlerinin yürütülmesi,


     Platform içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin icrası,


     Platform’un ve hizmetlerin güvenliğinin sağlanması,


     İş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülmesi,


     Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,


    Hizmetlerimizin tanıtılmasına, duyuruların yapılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,


    İletişim faaliyetlerin kurgulanması ve icrası,


     Platform üzerinden veya Platform ile alakalı sunulan hizmetler kapsamında uzmanlık alanlarınız ve yetenekleriniz kapsamında potansiyel iş imkanları önerilerinin oluşturulması ve iletilmesi,


     Platform’a dair memnuniyet ölçüm ve analiz çalışmalarının yürütülmesi.


Açık rızanızın varlığı halinde;


     Kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve Platform’a başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz diğer kişisel verilerinizin Platform hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan hizmetlerin uzmanlık alanlarınız ve yeteneklerinize göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,


     Kimlik ve iletişim verilerinizin bizimle paylaştığınız iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi çerçevesinde meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza; sözleşmenin ifası kapsamında hizmet sunduğunuz veya hizmet sunumu söz konusu olacak olan müşteriye; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere; açık rızanıza istinaden ise;


     Kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve Platform’a başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz diğer kişisel verileriniz Platform’a dahil edilme süreçlerinizin yürütülmesi amacıyla kullanılmakta olan AWS platformunun hizmet sağlayıcısı ve yurt dışında mukim Microsoft Corporation ve Amazon Web Services, Inc.’e,


     Kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve Platform’a başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz diğer kişisel verileriniz teknik becerilerinizin ölçülmesi amacıyla kullanılmakta olan Coderbyte ve TestGorilla platformunun hizmet sağlayıcısı ve yurt dışında mukim Coderbyte Enterprise Inc.’e ve TestGorilla BV’ye,


     Kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve Platform’a başvurunuz esnasında paylaşmış olduğunuz diğer kişisel verileriniz Platform’da yer alan bilgilerinizin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması amacıyla kullanılmakta olan Zapier uygulamasının hizmet sağlayıcısı ve yurt dışında mukim Zapier Inc.’e,


     Kimlik, iletişim ve Platform’a kayıt veya kullanım esnasında paylaşmış olduğunuz diğer kişisel verileriniz Platform’un, Platform kapsamındaki hizmetlerin ve iletişimlerin yönetimi amacıyla alınan barındırma ve iletişim ürünlerinin hizmet sağlayıcısı ve yurt dışında mukim Amazon Web Services, Inc.’e, Slack Technologies Limited’e ve The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp'e


     Microsoft Clarity ve Microsoft Advertising ile işbirliği yaparak, ürünlerimiz/hizmetlerimizi geliştirmek ve pazarlamak için web sitemizi nasıl kullandığınızı ve etkileşimde bulunduğunuzu davranışsal ölçütler, ısı haritaları ve oturum tekrarı ile tespit edebiliriz. Web sitesi kullanım verisi, ürünlerin/hizmetlerin popülerliği ve çevrimiçi etkinliği belirlemek için birinci ve üçüncü taraf çerezleri ile diğer izleme teknolojileri kullanılarak yakalanır. Ek olarak, bu bilgileri site optimizasyonu, dolandırıcılık/güvenlik amaçları ve reklamcılık için kullanırız. Microsoft'un verilerinizi nasıl topladığı ve kullandığı hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Gizlilik Beyanı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılacaktır.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda https://remotetech.work ve https://developers.remotetech.work internet siteleri, çevrim içi formlar, telefon görüşmeleri ve e-posta kanallarıyla, fiziksel ortamda ise yüz yüze görüşmeler ve ziyaretler esnasında toplanmaktadır. Söz konusu olması halinde bünyesinde görev almakta olduğunuz ortağımız üzerinden de kişisel verileriniz elde edilebilecektir.İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


     Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


     Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,


     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


     Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,


     İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


     İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


     İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


     Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmeYukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Süreci Aydınlatma Metni ve Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak RTW’ye iletmeniz durumunda RTW talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RTW tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi